คณะกรรมการ

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 
ดร.พรชัย มงคลวนิช
นายกสมาคมฯ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกกิตติมศักดิ์
ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
เลขาธิการสมาคม
รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช
อุปนายกสมาคม
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อุปนายกสมาคม
นรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
อุปนายกสมาคม
ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์
กรรมการบริหาร สมาคม
พลเรือตรีประสาท ศรีผดุง
กรรมการบริหาร สมาคม
นาย สำนวน หิรัญวงษ์
กรรมการบริหาร สมาคม
รศ.พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
กรรมการบริหาร สมาคม
อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ
กรรมการบริหาร สมาคม
อาจารย์ตะวัน ภูรัติ์
กรรมการบริหาร สมาคม
คุณวันดี สงค์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สมาคม