นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.พรชัย มงคลวนิช

ดร.พรชัย มงคลวนิช ตำแหน่งหน้าที่ นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ที่ทำงาน อาคาร 19 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160 โทรศัพท์ 02-868-6000 ต่อ 5318,5317 โทรสาร 02-457-3982

Special Meeting of the Executive Committee to consider joining the “Spa Digital” or “Digital Council”.

On Friday 16 August 2562, the Computer Association of Thailand under the Royal Patronage of HM the King (CAT) held a Special Meeting of the Executive Committee to consider joining the “Spa Digital” or “Digital Council”. Prof. Srisakdi in his capacity as the President Emeritus for Life of CAT was invited to Chair the meeting. Sample photos are shown below:

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

Thailand Research Expo 2019

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบ วิจัยทั่วประเทศ และ ศ.ดรวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Process Mining เมื่อ วนัที่ 7 เมษายน 256

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมครั้งที่ 3/2562

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม

ประชุมสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และอาจารยสำนวน หิรัญวงษ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และประชุมสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และ น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระหว่าง ICDL Thailand และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย สมาคมดิจิทัลไทย สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย สมาคม ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง บีบี 406 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทา รา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประชุมหารือ ดร.พิเชฐฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัล

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมหารือ ดร.พิเชฐฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังแนวทางคำแนะนำ เรื่องทางข้างหน้าสภาดิจิทัลจาก ท่าน ดร.พิเชฐ กระทรวง DE โดย ท่านจะสรุปถึงผลงาน โครงการ ภายใต้กระทรวง DE ทั้งหมด ให้สมาชิกสภาดิจิทัลได้ทราบ เพื่อให้สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กร ภาคเอกชนด้านดิจิทัล จะได้สามารถสานต่องาน ให้สอดคล้องและส่งเสริมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม

งาน ASOCIO SMART CITY SUMMIT 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง อุปนายกสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการและการ แสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในชุด August Series ของปี 2019 ในงาน ASOCIO SMART CITY SUMMIT 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2562

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2562 เพื่อขอมติจากที่ ประชุมเพื่อสมัครสมาชิกสภาดิจิทัลและพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคมฯ ที่มีอำนาจเต็มให้ใช้สิทธิใน สภาดิจิทัลเมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัย สยาม โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้สมัครเป็นสมาชิกสภาดิจิทัลและแต่งตั้งผู้แทนสมาคมฯ ที่มีอำนาจ เต็มให้ใช้สิทธิในสภาจำนวน 2 ท่าน คือ 1. ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนหลัก 2. อาจารย์สำนวน หิรัญวงษ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนสำรอง

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และซอฟต์แวร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บี ชั้น 1

ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ของ สภาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ อาจารย์ สำนวน หิรัญวงษ์และคุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ของ สภาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยคณะกรรมการสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ประเทศไทย ชุดที่ 1 ที่มาจากการเลือกตั้ง 36 คน จาก 6 กลุ่มธุรกิจ ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านอุปกรณ์ อัจฉริยะ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านดิจิทัลคอนเทนต์

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมประชุมกับ Mr. Andy Chen, Vice President of IEEE CS

ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมประชุมกับ Mr. Andy Chen, Vice President of IEEE CS เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดในการจัดอันดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือผลกัดนัการจัดตั้งสภาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือผลักดันการจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทยในนามสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็น สักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 22

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 22 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดที่ 22

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกกิตติมศักดิ์, ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทยฯ , ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ, น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ กรรมการบริหาร ผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA: Electronic Transaction Development Agency) หารือความร่วมมือด้านการอบรม Cyber Security. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สา นกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ตึก เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ถนน พระราม 9

ASEAN Cooperation on Cyber Capacity Building

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการบริหารสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ในงาน ASEAN Cooperation on Cyber Capacity Building ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments จังหวัด อยุธยา

พิธีเปิดงาน TFIT Forum 2018

ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง อุปนายกสมาคมฯ และ ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมพิธี เปิดงาน TFIT Forum 2018 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Convention Centre A1 ชั้น22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

Taiwan-Thailand Smart Healthcare Conference

Prof. Srisakdi was invited to join Taiwan-Thailand Smart Healthcare Conference at Sheraton Grand Hotel on 28 August 2561

ประชุมวิชาการนานาชาติและงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ อนิฟอร์เมตคิส์และเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะ

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน และนาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ร่วมงานประชุม วิชาการนานาชาติและงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ อินฟอร์เมติคส์และเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะ เมื่อ วนัที่ 5-6 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ราชเทวี และ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ให้เกียรติเป็น ผู้รรยายพิเศษในหัวข้อ “IoT on Digital Thailand 4.0” โดยมี นาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง บรรยาย หัวข้อ “Cybersecurity Capacity Building Strategy Towards Sustainable Digital Economy Development”.

“Good Governance in Higher Education” at Mida Grand Hotel in Nakornpathom on 10 September 2018

Prof. Srisakdi has been invited to be a speaker on “Good Governance in Higher Education” at the Seminar organized by the Royal Institute to be held at Mida Grand Hotel in Nakornpathom on 10 September 2018. About 150 participants are expected. And Prof. Srisakdi went to Mida Grand Hotel in Nakornpathom. In the morning, he served as a member of the Panel Discussion on Good Governance (GG) in Higher Education and presented information on the GG paper he co-authored with the STC president. In the afternoon, Prof. Srisakdi listened to the minister’s presentation, gave a copy of his paper to the Minister, pointed to interesting part, asked him to give a copy to the prime Minister, etc.

Subcommittee to Consider and Follow up on eLearning

Monday 26 November 2561, Prof. Srisakdi attended the Meeting No.2/2561 of the “Subcommittee to Consider and Follow up on eLearning” at the Office Higher Education Commission.

ออกบูธงานวิจัย Process mining & application

สมาคมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม ออกบูธงานวิจัย Process mining & application ในงาน thailand researah expo 2018

ICT and Knowledge Engineering 2018 Conference

ICT and Knowledge Engineering 2018 Conference

บรรยายในหัวข้อ PROCESS MINING & APPLICATION

สมาคมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม บรรยายในหัวข้อ PROCESS MINING & APPLICATION ในงาน THAILAND RESEARAH EXPO 2018

ประชุมใหญ่สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวสารย้อนหลัง